AnasayfaHakkımızda Çalışanların Verilerinin İşlenmesi

Çalışanların Verilerinin İşlenmesi

Çalışanların Kişisel Verilerinin İşlenmesi


TAV Güvenlik KVKK İşlenmesi Başvuru Formu için tıklayınız.


TAV Güvenlik KVKK ve İşlenmesi Yönetmeliği için tıklayınız.TAV ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.

ÇALIŞAN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA BEYANI


1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi


TAV Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. (“Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun(“KVK Kanunu”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, çalışanlarımızın kişisel verilerinin güvenliği hususuna azami özen göstermekteyiz. Bu bilinçle, aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ve siz çalışanlarımıza ait her türlü kişisel verinin, hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun olacak şekilde işlenmesine, kaydedilmesine, saklanmasına ve sorumluluğumuzun tam idraki ile mevzuat tarafından izin verilen sınırlar çerçevesinde işlendikleri amaç ile sınırlı olarak 3. Kişilere aktarılmasına/açıklanmasına azami ölçüde dikkat etmekteyiz.


2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları


• İnsan Kaynakları süreçlerinin planlanması ve yerine getirilmesi,

• Personel özlük dosyalarının oluşturulması, bordrolama,

• Personel iş sözleşmesi süreci yönetimi,

• Personelin sağlık hizmetlerinin sağlanması,

• Personele iş sözleşmesinin kapsamında telefon, hat ve araç tahsis edilmesi,

• Vekalet ve imza sirküleri hazırlanması süreçlerinin yürütülmesi,

• Acil durum hazırlıklarının yapılması ve operasyonlarının yürütülmesi,

• İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

• İş sağlığı ve güvenliği kapsamında kaza ve mevzuat yönetimi,

• Hizmet alım sözleşmeleri süreçlerinin kurgulanması,

• Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası

• Çalışanlara e-posta hesabı açılması ve yetkilendirilmesi,

• İnternet log kayıtlarının tutulması,

• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

• Personel seyahatlerinin planlanması ve avans süreçlerinin yürütülmesi,

• Personel girişleri için kart ve servis kayıtlarının yapılması,

• Bütçeleme süreçlerinin devamlılığı,

• Personel eğitimlerinin verilmesi ve yönetimi,

• Şirket içi eğitim ve oryantasyon programlarının planlanması ve icrası,

• Yönetim kurulu kararlarının yönetimi,

• Genel kurul toplantısı plan ve yönetimi,

• Dava ve hukuk işlerinin takibi,


3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVK Kanunu’nda öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, TAV Grubu Şirketlerine, başta Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü v.b. diğer kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine aktarılabilecektir.


4. Yurtdışına Veri Aktarımı


Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 4(2). maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9. maddesindeki kurallara uymak kaydıyla, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.


5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz, çalışan beyanları, kartvizit, kariyer siteleri, insan kaynakları sistemi, formlar, OSGB ve İSG birimleri, tedarikçiler, loglama, e- posta ve farklı kanallar v.b. her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


6. Kişisel Veri Sahibi olarak KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız


Veri sahibi olarak sizler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, söz konusu Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. KVK Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir;


• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,


KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.tavhavalimanlari.com.tr veya www.tavguvenlik.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali 34149 Yeşilköy/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.


İşbu Aydınlatma Beyanı 06.04.2018 tarihinde hazırlanmıştır. Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Aydınlatma Beyanının yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.


 
FAYDALI KISAYOLLAR
KapatGeriİleri